De îngrijire la domiciliu


Modalitatea de obtinere a aprobarii pentru a beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu Art. Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu respectă modelul prezentat în anexa nr. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu nu poate efectua servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la acelaşi furnizor de îngrijiri de îngrijire la domiciliu la domiciliu sau la acelaşi furnizor de servicii medicale care are încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte şi pentru asistenţa medicală primară, specialităţi clinice şi de medicină fizică şi de reabilitare.

În tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse costurile materialelor necesare pentru realizarea serviciului de îngrijire la domiciliu, precum şi costurile de transport la adresa declarată de asigurat unde se acordă serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu. Prin o zi de îngrijire se înţelege efectuarea de către furnizor a minimum 1 vizită la domiciliu conform recomandării, pentru un asigurat.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Gorj

Aceste tarife se aplică dacă pentru fiecare caz sunt recomandate minim 4 servicii pe caz din lista prevăzută în anexa nr. Numărul şi tipul serviciilor efectuate trebuie să fie acelaşi cu numărul si tipul serviciilor recomandate.

Dispozitivele de îngrijire la domiciliu - o viață mai bună pentru pacienții imobilizați

Un episod de îngrijire este de maxim 15 zile de îngrijiri, respectiv de îngrijire la domiciliu 30 de zile pentru situaţiile justificate medical de de îngrijire la domiciliu medicul care face recomandarea.

Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de recomandare.

Cum beneficiez de îngrijiri medicale la domiciliu?

După întreruperea episodului de îngrijiri medicale la domiciliu, se reia întreaga procedură pentru o nouă recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu în limita numărului de zile prevăzut la alin. Punctajul se acordă pentru fiecare persoană din personalul medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor cu normă întreagă, iar pentru cei cu normă parţială se acordă unităţi proporţionale cu fracţiunea de normă lucrată.

Pentru personalul care depăşeşte o normă întreagă se acordă punctaj şi pentru fracţiunea de normă lucrată ce depăşeşte norma întreagă. Întregul program de activitate al furnizorului prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate trebuie să fie acoperit cu personal care furnizează servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.

  • Ce este îngrijirea la domiciliu? « HOME MED CARE
  • C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. site oficial - Powered by raduvasilica.ro
  • Aceste servicii sunt efectuate la domiciliu pentru recuperarea pacienţilor cu invaliditate, boli cronice sau terminale, care necesita tratament sau asistenta medicală pentru activitatiile esenţiale ale vieţi cotidiene.
  • Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, conform modelului prezentat în [ Anexa 31 C ], în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia, cu precizarea acestui status.

Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional la furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu care în luna respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Dacă valoarea de contract rămasă neconsumată este mai mică decât tariful în lei reprezentând contravaloarea unei zile de îngrijiri medicale la domiciliu, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.

Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs şi până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract.

de îngrijire la domiciliu mardan dating

Consumul mediu lunar se referă la contravaloarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu decontate de casa de asigurări de sănătate. Serviciile de îngrijiri aferente deciziilor emise de casele de asigurări de sănătate anterior datei de 1 aprilie se decontează la tariful înscris pe decizie, cu încadrare în valoarea de contract. În situaţia în care asiguratul se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu un exemplar al recomandării, iar medicul care a făcut recomandarea nu a transmis-o casei de asigurări de sănătate, se sesizează structura de control de îngrijire la domiciliu pentru luarea măsurilor ce se impun.

de îngrijire la domiciliu viteza datând marrakech

Recomandarea în original se depune la un singur furnizor, numai în ziua începerii acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu. Pe perioada de valabilitate a unei recomandări certificată de către casa de asigurări de sănătate, aceasta nu mai certifică o altă recomandare.

de îngrijire la domiciliu byron rămase din stânga

Casa de asigurări de sănătate, la momentul prezentării recomandării, va înmâna şi lista furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu cu care se află în relaţie contractuală cu datele de de îngrijire la domiciliu ale acestora. Casa de asigurări de sănătate păstrează în evidenţa proprie o copie a recomandării pe care a fost certificat numărul de zile de îngrijiri şi va înregistra de îngrijire la domiciliu PIAS toate datele din recomandare.

de îngrijire la domiciliu numele de utilizator pentru un site de dating

Recomandarea va primi în PIAS un număr unic de identificare. Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii recomandării, fără a lua în calcul ziua în care a fost emisă recomandarea.

de îngrijire la domiciliu ajutați la crearea unui profil de dating online

Termenul în care asiguratul are obligaţia de a se prezenta la casa de asigurări de sănătate - pentru femei căsătorite din Timișoara care cauta barbati din Craiova numărului de zile de îngrijire şi la furnizorul de îngrijiri la domiciliu este de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării.

În termenul de valabilitate al recomandării furnizorul are obligaţia să înceapă acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu.

Cum beneficiez de îngrijiri medicale la domiciliu?

În situaţia în care acordarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu nu începe în termenul de valabilitate al recomandării, este necesară obţinerea unei noi recomandări, dacă starea de sănătate a asiguratului impune aceasta.

Anunţurile privind data şi locul desfăşurării întâlnirilor vor fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii.

  • Ingrijiri la domiciliu
  • IngrijiriDomiciliu
  • Persoanele asigurate care suferă de afecţiuni acute sau cronice şi au o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri au dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu sau paliative.
  • Luni - Vineri : - Sambata - Duminica : Programeaza o intalnire

Neparticiparea furnizorilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.