Activitate parlamentara

vezi toate articolele

Deputatul Radu Vasilică, sprijin pentru producătorii...

2 aug 2018

Deputatul de Argeş Radu Vasilică a acordat o atenție deosebită evenimentelor petrecute în zona montană a județului şi nu numai. Nu de puține ori acesta a solicitat explicații cu privire la tăierile ilegale de lemne din zonele montane din România. Încă din anul 2013, Radu Vasilică avea o interpelare pe subiectul tăierilor ilegale de lemne. Atenția acestuia s-a îndreptat ulterior şi către sprijinirea producătorilor din zonele montane, în sensul în care s-au căutat diferite modalități pentru ca aceștia să fie sprijiniți și încurajați pentru a produce şi comercializa produse unice. Deputatul Radu Vasilică este şi coiniţiator al acestei legi care încurajează dezvoltarea zonei montane şi sprijinirea producătorilor din zonă. Este vorba de Legea Muntelui pentru care deputatul de Argeş a cerut şi sprijinul colegilor parlamentari. 

"Zona montantă este marcată de dezavantaje naturale: altitudine, climă, pantă, fertilitate scăzută a solului, perioade mai scurte de vegetaţie etc. şi dezavantaje structurale, precum: scăderea populaţiei tinere, distanţele mari faţă de centrele decizionale şi administrative, izolarea faţă de căile de comunicaţie şi pieţele de desfacere. Având în vedere acest lucru, aceasta trebuie să beneficieze de o politică specifică distinctă, definită conform principiilor dezvoltării durabile, care să vizeze reducerea dezechilibrului între zonele mai favorizate şi cele montane", se arăta în expunerea de motive.

Iniţiatorii susţin că implementarea acestei legi a avut ca scop final crearea de noi locuri de muncă, evitarea exodului populaţiei tinere, obţinerea de venituri suplimentare pentru fermieri, prin posibilitatea vânzării produselor obţinute în fermă, creşterea nivelului de bunăstare a populaţiei, dezvoltarea unor parteneriate public-private cu scopul valorificării potenţialului local, valorificarea pe plan local şi naţional a produselor montane, tradiţionale, agricole, ecologice, constituirea sau dezvoltarea formelor asociative indiferent de domeniu în vederea creşterii competitivităţii economice a teritoriului, creşterii calităţii vieţii şi menţinerea tinerilor în zona montană, dar şi creşterea ponderii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în industria agroalimentară. 

"Prin prezenta lege se aprobă Programul de încurajare a activităţilor din zona montană, pentru care se alocă 1 miliard de euro pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din Fondul Suveran de Investiţii al României. Programul de încurajare a activităţilor din zona montană se constituie ca sursă de susţinere a performanţei în sectorul agricol şi non-agricol", prevede textul legislativ. 

Iată ce spune acum legea: 

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează modalităţile de protecţie şi dezvoltare durabilă şi incluzivă a zonei montane prin: punerea în valoare a resurselor naturale şi umane, creşterea nivelului de trai, stabilizarea populaţiei, menţinerea identităţii culturale, creşterea puterii economice la nivel local şi naţional, în condiţiile păstrării echilibrului ecologic şi protecţiei mediului natural.

(2) Zona montană a României constituie un teritoriu de interes naţional special, strategic, economic, social şi de mediu.

(3) Zona montană, prin limitarea posibilităţilor de utilizare a terenurilor agricole, din cauza altitudinii şi a condiţiilor de climă, a pantelor, a substratului geologic şi a costurilor ridicate ale lucrărilor acestuia, a condiţiilor de trai, a infrastructurii, a mediului de afaceri, a accesului la învăţământ şi a serviciilor medicale, este considerată defavorizată.

2 (4) Prin prezenta lege, statul român recunoaşte existenţa condiţiilor naturale specifice, a deosebirilor dintre comunităţile din zona montană, precum şi aplicarea principiului solidarităţii pentru aceste teritorii.

(5) Prin dezvoltarea durabilă şi incluzivă a zonei montane se înţelege un proces iniţiat, condus şi controlat de către populaţia zonei montane cu sprijinul statului român, prin dezvoltarea activităţilor economice specifice, care asigură păstrarea tradiţiilor, a identităţii culturale, protejarea patrimoniului cultural, menţinerea biodiversităţii şi protejarea naturii şi a peisajelor, în vederea creşterii atractivităţii şi calităţii vieţii în zonele montane.

(6) Prin prezenta lege, statul român, prin instituţiile sale, aplică politici specifice, care au rolul:

a) de a păstra condiţiile de locuire din zona munţilor, ameninţate de migraţie, schimbări climatice, dezechilibre ecologice, datorate exploatării necorespunzătoare a resurselor şi amenajărilor urbane deficitare;

 b) de a lua în considerare disparităţile demografice şi diversitatea teritoriilor şi de a încuraja dezvoltarea economică a zonei montane, prin sprijinirea activităţilor agricole şi non-agricole;

c) de a susţine compensarea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de fermieri în urma aplicării unor măsuri de management extensive, conservarea biodiversităţii, protecţia apelor şi a solului, ca urmare a constrângerilor naturale şi a celor specifice care se manifestă în zonele cu influenţă asupra producţiei agricole, în scopul utilizării continue a terenului în zonele cu potenţial agricol limitat; d) de a încuraja şi sprijini gestionarea durabilă a pădurilor, a altor resurse forestiere şi dezvoltarea activităţilor de prelucrare şi valorificare a lemnului sub formă de produse finite şi de a asigura un echilibru agrosilvic, constant;

e) de a creşte calitatea vieţii prin extinderea şi generalizarea serviciilor publice destinate populaţiei din zona montană şi de a asigura durabilitatea, calitatea, conţinutul, accesibilitatea şi proximitatea serviciilor sociale, medicale, educaţionale, a transporturilor;

f) de a încuraja inovaţiile tehnice, economice, instituţionale, sociale şi de dezvoltare a serviciilor digitale informaţionale şi de comunicaţii, adaptate la nevoile de utilizare, ca urmare a constrângerilor cu care se confruntă populaţia din zona montană;

3 g) de a stimula şi promova activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, privind susţinerea progresului în zona montană, adaptarea activităţilor de cercetare şi a rezultatelor cercetării la nevoile comunităţilor locale;

h) de a efectua evaluarea riscurilor naturale previzibile în zona montană şi de a asigura prevenirea şi diminuarea efectelor dezastrelor naturale;

i) de a asigura adaptarea învăţământului gimnazial şi profesional la cerinţele specifice activităţilor economice, agricole şi zootehnice, mediului şi modului de viaţă de tip montan;

j) de a încuraja şi susţine producătorii şi/sau procesatorii de produse agroalimentare din zona montană în vederea asocierii acestora în forme asociative, asociaţii de producători, cooperative agricole, grupuri de producători, asocieri orientate către performanţă tehnologică, cu scopul:

i) valorificării avantajoase a produselor obţinute;

ii) extinderii afacerilor şi acumulării de capital;

iii) dezvoltării investiţiilor în spaţii de depozitare şi procesare;

 (iv) obţinerii unor preţuri avantajoase la inputuri;

k) de a susţine promovarea produselor alimentare inscripţionate pe etichetă cu menţiunea „produs montan” care provin de la producătorii şi/sau procesatorii de produse agroalimentare care îşi exercită activitatea în zona montană, în condiţiile respectării normelor sanitar - veterinare, cu respectarea condiţiilor prevăzute în documentaţiile de atestare - certificare şi regulile impuse de Comisia Europeană;

 l) de a oferi acces facil la instrumente financiare adecvate pentru fermieri, procesatori, mici antreprenori din zona montană;

m) de a proteja, conserva şi promova patrimoniul cultural material şi imaterial;

n) de a aplica măsuri de combatere a sărăciei şi pentru prevenirea depopulării satelor de munte, ca obiectiv permanent şi prioritar pentru Guvern şi comunităţile locale;

o) de a proteja, conserva şi promova patrimoniul natural;

p) de a dezvolta turismul durabil în formele sale specifice.

Astfel, legea prevede o serie de aspecte foarte interesante și importante pentru producătorii din respectivele zone.

(1)Statul român sprijină financiar crescătorii de animale din zona montană, pentru stimularea creşterii efectivelor în vederea păstrării atributelor ecologice ale pajiştilor montane ce constituie o prioritate strategică. Cuantumurile şi condiţiile de acordare a acestor facilităţi vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ANZM. 9

(2) În zona montană, trecerea animalelor prin păduri spre şi dinspre zonele de păşunat, adăpare, pentru adăpostire şi umbră, în fondul forestier, proprietatea publică a statului, se aprobă la cerere, anual, dar nu mai târziu de data de 1 mai, de către organele silvice judeţene abilitate, la propunerea administraţiei publice locale.

(3) Prin derogare de la prevederile art.53 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada pastorală, accesul ovinelor şi bovinelor în pădurile mature şi tineretul arboricol în vârstă de peste 15 ani din jurul stânelor şi văcăriilor până la distanţă de 1000m, pentru umbră, completări de hrană şi adăpost în caz de intemperii – averse de ploi, furtuni, grindină, ş.a. – este permis, cu acordul şi sub supravegherea organelor silvice locale, al proprietarilor sau administratorilor, după caz, care stabilesc perimetrele de acces pentru animale.

(4) Statul român acordă plată diferenţiată pentru crescătorii de animale din zona montană, în funcţie de severitatea handicapurilor naturale şi de gradientica altitudinală, în vederea menţinerii fermierilor în zonele înalte de munte, a creşterii efectivelor de animale precum şi a păstrării şi ameliorării productivităţii pajiştilor.

(5) Statul român acordă, prin prezenta lege, subvenţii pentru investiţii de capital, credite bancare, bonificaţii la dobânzile bancare, credite bancare preferenţiale, dobânzi reduse, pentru dezvoltarea fermelor şi/sau a exploataţiilor agricole din zona montană. 


inapoi la lista de noutati