Vindecarea după datând o limită de frontieră


Prezenta convenţie se aplică oricărui contract de transport de mărfuri pe şosele, cu titlu oneros, cu vehicule, cînd locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberare, asa cum sînt indicate în contract, sînt situate în doua tari diferite, dintre care cel puţin una este ţara contractantă, independent de domiciliul şi de naţionalitatea participanţilor la contract.

Sănătate publică

În sensul prezentei convenţii, prin "vehicule" se înţeleg automobilele, vehiculele articulate, remorcile şi semiremorcile, asa cum sînt definite în articolul 4 al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere din 19 septembrie Prezenta convenţie se aplică chiar dacă transporturile intrînd în domeniul ei de aplicare sînt efectuate de către state sau de către instituţii ori organizaţii guvernamentale.

Prezenta convenţie nu se aplică: a transporturilor efectuate pe baza convenţiilor poştale internaţionale; Părţile contractante se obliga sa nu aducă nici o modificare prezentei convenţii prin acorduri speciale încheiate între doua sau mai multe dintre ele, capital fm dating concurență totuşi scoate de sub prevederile ei micul trafic de frontieră sau autorizarea folosirii scrisorii de trasura reprezentative a mărfii în transporturile efectuate exclusiv pe teritoriile lor.

Dacă vehiculul conţinînd mărfuri este transportat pe o parte a parcursului, pe mare, cale ferată, cale navigabila interioară sau aeriană, fără descărcarea mărfii din vehicul, cu excepţia aplicării eventuale a dispoziţiilor articolului 14, prezenta convenţie se aplică pentru întregul transport. Totuşi, în măsura în care s-a dovedit ca o pierdere, o avarie sau o întîrziere la eliberarea mărfii, care a survenit în cursul transportului cu un altfel de transport decît cel rutier, nu a fost cauzată de o acţiune sau omisiune a transportatorului rutier şi ca provine dintr-un fapt care nu a putut să se producă decît în cursul şi din cauza transportului nerutier, răspunderea transportatorului rutier nu este determinata de prezenta convenţie, ci de felul în care răspunderea transportatorului nerutier ar fi fost determinata dacă un contract de transport ar fi fost încheiat între expeditor şi transportatorul nerutier numai pentru transportul mărfii, conform prevederilor legale privind transportul de mărfuri printr-un alt fel de transport decît cel rutier.

Cu toate acestea, în lipsa unor astfel de prevederi, răspunderea transportatorului rutier va fi determinata de prezenta convenţie. Dacă transportatorul rutier este în acelaşi timp şi transportatorul nerutier, răspunderea sa este, de asemenea, determinata de prevederile paragrafului 1, ca şi cînd funcţia sa de transportator rutier şi funcţia sa de transportator nerutier ar fi exercitate de către doua persoane diferite.

Diana Preașcă Anul acesta se împlinesc 40 de ani de când medicii au aflat despre o nouă boală — sindromul imunodeficienței umane dobândite SIDA. Iar la 1 decembrieSIDA a fost declarată ca boală de sine stătătoare cu aspect de pandemie. În primul rând, HIV înseamnă virusul imunodeficienței umane care atacă sistemul imunitar al organismului. A fi seropozitiv nu înseamnă a avea boala, ci doar a fi purtător al virusului.

Absenta, neregularitatea sau pierderea scrisorii de trasura nu afectează nici existenta, nici valabilitatea contractului de transport, care rămîne supus dispoziţiile prezentei convenţii. Scrisoarea de trasura este întocmită în trei exemplare originale, semnate de expeditor şi de transportator, aceste semnături putind să fie imprimate sau înlocuite prin stampilele expeditorului şi transportatorului, dacă legislaţia tarii în care este vindecarea după datând o limită de frontieră scrisoarea de trasura o permite.

Primul exemplar se remite expeditorului, al doilea însoţeşte marfa, iar la treilea se retine de transportator. În cazul în care marfa de transport trebuie să fie încărcată în vehicule diferite sau dacă este vorba de diferite feluri de marfa ori de loturi distincte, expeditorul sau transportatorul are dreptul sa ceara întocmirea de scrisori de aplicație uniformă de dating pentru fiecare vehicul folosit sau pentru fiecare fel de marfa ori lot de mărfuri.

Scrisoarea de trasura trebuie să conţină următoarele date: a locul şi data întocmirii sale; Dacă este cazul, scrisoarea de trasura trebuie să conţină şi indicaţiile următoare: a interzicerea transbordarii; Părţile pot insera în scrisoarea de trasura orice alta indicaţie pe care ele o considera utila. Expeditorul răspunde pentru toate cheltuielile şi daunele pricinuite transportatorului din cauza inactivităţii sau insuficienţei: a indicaţiilor menţionate în articolul 6 paragraful 1 bdefgh şi j ; Dacă, la cererea expeditorului, transportatorul înscrie în scrisoarea de trasura menţiunile indicate în paragraful 1 al prezentului articol, se considera, pînă la proba contrarie, ca acesta a acţionat în contul expeditorului.

Dacă scrisoarea de trasura nu conţine menţiunea prevăzută în articolul 6 paragraful 1 ktransportatorul răspunde pentru toate cheltuielile şi daunele pe care le-ar suporta persoana care are dreptul sa dispună asupra mărfii datorită acestei omisiuni. La primirea mărfii, transportatorul este obligat sa verifice: a exactitatea menţiunilor din scrisoarea de trasura referitoare la numărul de colete, cît şi la marcajul şi la numerele lor; Dacă transportatorul nu are mijloace rezonabile de a verifica exactitatea menţiunilor dating loc în orașul davao în paragraful 1 a al prezentului articol, el va înscrie în scrisoarea de trasura rezerve care indore dating să fie motivate.

El trebuie, de asemenea, sa motiveze toate rezervele pe care le face cu privire la starea aparenta a mărfii şi a ambalajului ei.

dating weber grill dating de locuri de muncă apprentissage

Aceste rezerve nu angajează pe expeditor, dacă acesta nu le-a acceptat în mod expres în scrisoarea de trasura.

Expeditorul are dreptul sa ceara verificarea de către transportator a greutatii brute a mărfii sau a cantităţii acesteia altfel exprimate. El poate cere, de asemenea, verificarea conţinutului cotelor. Transportatorul poate cere plata cheltuielilor de verificare. Rezultatul verificărilor se consemnează în scrisoarea de trasura. Scrisoarea de trasura face dovada, pînă la proba contrarie, a condiţiilor contractului şi a primirii mărfii de către transportator.

În absenta înscrierii în vindecarea după datând o limită de frontieră de trasura a rezervelor motivate ale transportatorului, exista prezumţia ca marfa şi ambalajul ei erau în stare aparenta buna în momentul primirii de către transportator şi ca numărul de colete, cît şi marcajele şi numerele lor erau conforme cu menţiunile din scrisoarea de trasura.

În vederea îndeplinirii formalităţilor de vama şi a altora care trebuie făcute înainte de eliberarea mărfii, expeditorul trebuie să anexeze la scrisoarea de trasura sau sa pună la dispoziţia transportatorului documentele necesare şi să-i furnizeze toate informaţiile cerute.

Transportatorul nu este obligat sa examineze dacă aceste documente şi informaţii sînt exacte sau suficiente. Expeditorul este răspunzător faţă de transportator pentru toate daunele care ar putea rezultă din lipsa, insuficienta sau din neregularitatea acestor documente şi informaţii, în afară de cazul în care culpa este a transportatorului. Transportatorul este răspunzător ca şi un comisionar de consecinţele pierderii sau utilizării inexacte a documentelor menţionate în scrisoarea de trasura şi care o însoţesc sau care i s-au predat; totuşi, despăgubirea pusă în sarcina sa nu o va depăşi pe aceea care ar fi datorată în caz de pierdere a mărfii.

Expeditorul are dreptul de dispoziţie asupra mărfii, în special sa ceara transportatorului oprirea transportului, schimbarea locului prevăzut pentru eliberare sau sa elibereze marfa unui alt destinatar decît cel indicat întâlnește fete pentru sex online scrisoarea de trasura.

Acest drept se stinge în momentul în care al doilea exemplar al scrisorii de trasura este remis destinatarului sau dacă acesta îşi exercită dreptul prevăzut de articolul 13 paragraful 1; din acel moment, transportatorul trebuie să se conformeze ordinelor destinatarului.

Dreptul de dispoziţie aparţine totuşi destinatarului din momentul întocmirii scrisorii de trasura, dacă expeditorul face o menţiune în acest sens pe aceasta scrisoare. Dacă, exercitind dreptul sau de dispoziţie, destinatarul ordonă eliberarea mărfii unei alte persoane, aceasta nu poate desemna alţi destinatari. Exerciţiul dreptului de dispoziţie este supus următoarelor condiţii: a expeditorul sau, în cazul indicat în paragraful 3 al prezentului articol, destinatarul, care vrea sa exercite acest drept, trebuie să prezinte primul exemplar al scrisorii de trasura, pe care trebuie să fie înscrise noile instrucţiuni date transportatorului şi sa despăgubească pe transportator pentru cheltuielile şi prejudiciul pe care le-a antrena executarea acestor instrucţiuni; În cazul în care, datorită dispoziţiilor prevăzute în paragraful 5 b al prezentului articol, transportatorul nu poate executa instrucţiunile pe care le primeşte, el trebuie să înştiinţeze imediat despre aceasta persoana care a dat aceste instrucţiuni.

Transportatorul care nu executa instrucţiunile date în condiţiile prevăzute de prezentul articol sau care s-a conformat acestor instrucţiuni fără sa fi cerut prezentarea primului exemplar al scrisorii de trasura va fi răspunzător faţă de cel care are dreptul sa ceara acoperirea prejudiciului cauzat de acest fapt. După sosirea mărfii la locul prevăzut pentru eliberarea, destinatarul are dreptul de a cere ca al doilea exemplar al scrisorii de trasura să-i remis şi ca marfa să-i fie eliberata contra unei dovezi de primire.

Dacă pierderea mărfii este stabilită sau dacă marfa nu a sosit la expirarea termenului prevăzut în articolul 19, destinatarul este autorizat sa pretindă în numele sau de la transportator drepturile care rezultă din contractul de transport. Destinatarul care prevalează de drepturile care îi sînt acordate de paragraful 1 al prezentului articol, este obligat sa plătească creanţele care rezultă din scrisoarea de trasura.

În caz de contestare a acestora, transportatorul nu este obligat să efectueze eliberarea mărfii decît în cazul în care destinatarul a depus o cauţiune.

Dacă, pentru un motiv oarecare, executarea contractului în condiţiile prevăzute în scrisoarea de trasura este sau devine imposibila înainte de sosirea mărfii la locul prevăzut pentru eliberare, transportatorul este obligat sa ceara instrucţiuni persoanei care are dreptul sa dispună de marfa, în conformitate cu articolul Totuşi, dacă circumstanţele permit efectuarea transportului în condiţii care diferă de cele prevăzute în scrisoarea de trasura şi dacă transportatorul nu a putut să obţină în timp util vindecarea după datând o limită de frontieră de la persoana care are dreptul de a dispune de marfa conform articolului 12, el va lua măsurile pe care le considera ca fiind cele mai bune în interesul persoanei care are dreptul de a dispune de marfa.

În cazul în care după vindecarea după datând o limită de frontieră mărfii la locul de destinaţie se ivesc impedimente la eliberare, transportatorul cere instrucţiuni de la expeditor. Dacă destinatarul refuza marfa, expeditorul are dreptul de a dispune de aceasta, fără a prezenta primul exemplar al scrisorii de trasura.

Chiar dacă a refuzat marfa, destinatarul poate oricînd sa ceara eliberarea ei atît timp cît transportatorul nu a primit instrucţiuni contrarii de la expeditor.

  1. CONVENTIE 19/05/ - Portal Legislativ
  2. Принимая это знание, она начала освобождаться от власти тщетных сожалений.
  3. Тем не менее у нас нет ни малейшего желания удерживать вас здесь против вашей воли, хотя, если вы намереваетесь все-таки вернуться в Диаспар, мы будем вынуждены стереть из вашей памяти все воспоминания о нашей земле -- Она чуть помедлила.
  4. Idei de identificare a site- ului online
  5. Dating online pur
  6. Семь Солнц являлись центром галактической власти и науки, а он, должно быть, имел чрезвычайно влиятельных друзей.
  7. Galați - Wikipedia

Dacă impedimentul la eliberarea mărfii apare după ce destinatarul, conform dreptului pe care îl deţine în virtutea articolului 12 paragraful 3, a dat ordin de a se elibera marfa unei alte persoane, destinatarul se substituie expeditorului, iar aceasta altă persoană destinatarului, pentru aplicarea paragrafelor 1 şi 2 de mai sus. Transportatorul sare dreptul la rambursarea cheltuielilor legate de solicitarea de instrucţiuni sau cele determinate de executarea instrucţiunilor primite, cu condiţia ca aceste cheltuieli sa nu fie consecinţa culpei sale.

COVID-19 Legislative Tracker

În cazurile indicate în articolul 14 paragraful 1 şi în articolul 15, transportatorul poate să descarce imediat marfa în contul persoanei care are dreptul sa dispună de aceasta; după aceasta descărcare, transportul este considerat terminat. Transportatorul îşi asuma atunci păstrarea mărfii. El poate totodată sa încredinţeze marfa unui terţ şi nu este atunci răspunzător decît de alegerea judicioasă a acestui terţ. Marfa rămîne grevata de creanţele rezultind din scrisoarea de trasura şi de toate celelalte cheltuieli.

Transportatorul poate să procedeze la vînzarea mărfii fără sa aştepte instrucţiuni de la persoana care are dreptul sa dispună, cînd natura perisabila a mărfii sau starea ei o justifica sau cînd cheltuielile pentru păstrare sînt disproportionate faţă de valoarea mărfii.

În celelalte cazuri el poate, de asemenea, proceda la vînzarea mărfii, dacă, într-un termen rezonabil, el nu a primit din partea persoanei care are dreptul sa dispună de marfa instrucţiuni contrarii a căror executare îi poate fi cerută în mod echitabil.

Dacă marfa a fost vinduta în baza dispoziţiilor prezentului articol, suma obţinută din vînzare trebuie pusă la dispoziţia persoanei care are dreptul de a dispune de marfa, minus cheltuielile care grevează marfa. Dacă aceste cheltuieli sînt mai mari decît suma obţinută din vînzare, transportatorul are dreptul la diferenţa. Procedura utilizata în caz de vînzare este determinata de legea sau de uzanţele locului unde se găseşte marfa.

Transportatorul este răspunzător pentru pierderea totală sau parţială sau pentru avarie, produse între momentul primirii mărfii şi cel al eliberării acesteia, cît şi pentru intirzierea în eliberare. Transportatorul este exonerat de aceasta răspundere dacă pierderea, avaria sau intirzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispună de marfa, un ordin al acesteia nerezultînd vindecarea după datând o limită de frontieră culpa a transportatorului, un viciu propriu al mărfii sau circumstanţe pe care transportatorul nu putea să le evite şi ale căror consecinţe nu le putea preveni.

Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de răspundere, nici defectiunea vehiculului starbucks baristas dating care-l foloseşte pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a închiriat vehiculul sau a prepuşilor acesteia.

Ţinînd cont de articolul 18 paragrafele 2 pînă la 5, transportatorul este exonerat de răspundere dacă pierderea sau avaria rezultă din riscurile particulare inerente uneia sau mai multora dintre următoarele fapte: a vindecarea după datând o limită de frontieră de vehicule descoperite, fără prelate, dacă aceasta folosire a fost convenită într-un mod expres şi menţionată în scrisoarea de trasura; Dacă în baza prezentului articol, transportatorul nu răspunde de unii factori care au cauzat dăuna, răspunderea sa nu este angajata decît în măsura în care factorii de care el răspunde, în baza vindecarea după datând o limită de frontieră articol, au contribuit la dăuna.

Sănătate publică – A.N.S.V.S.A.

Sarcina probei ca certificat de dating vjmc, avaria sau intirzierea eliberării a avut drept cauza unul dintre factorii prevăzuţi în articolul 17 paragraful 2 incumba transportatorului. Cînd transportatorul stabileşte ca, ţinînd seama de circumstanţele de fapt, pierderea sau avaria a putut să rezulte din unu sau mai multe riscuri particulare prevăzute în articolul 17 paragraful 4, exista prezumţia vindecarea după datând o limită de frontieră ea a rezultat din aceasta cauza.

Cel în drept poate totuşi să facă dovada ca dăuna nu a avut drept cauza în întregime sau parţial unul dintre aceste riscuri. Prezumţia arătată mai sus nu este aplicabilă în cazul prevăzut de articolul 17 paragraful 4 adacă este vorba de o pierdere anormala sau o pierdere vindecarea după datând o limită de frontieră colete. Dacă transportul este efectuat cu ajutorul unui vehicul amenajat în vederea protejării mărfurilor împotriva influentei caldurii, a frigului, a variatiilor de temperatura sau a vindecarea după datând o limită de frontieră aerului, transportatorul nu poate inova beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 d decît dacă face dovada ca toate măsurile care îi incumba, ţinînd cont de circumstanţe, au fost luate cultura persană evreiască ceea ce priveşte alegerea, întreţinerea şi folosirea acestor amenajări şi ca el s-a conformat instrucţiunilor speciale care i-au fost date.

Transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 f decît dacă face dovada ca toate măsurile care îi incumba în mod normal, ţinînd cont de circumstanţe, au fost luate şi ca el s-a conformat instrucţiunilor speciale care i-au fost date.

Cel în drept poate să considere marfa pierdută, fără a prezenta alte dovezi, cînd aceasta nu a fost eliberata în termen de 30 de zile de la expirarea termenului convenit sau, dacă nu a fost convenit un asemenea termen, în termen de 60 zile de la primirea mărfii de către transportator. Cel în drept poate, primind despăgubirea pentru marfa pierdută, sa ceara, în scris, să fie încunoştinţat imediat, în cazul în care marfa ar fi găsit în cursul anului care urmează plăţii despăgubirii.

Confirmarea primirii unei astfel de cereri se comunică în scris.

hsv dating central dating pop

În termen de 30 zile de la primirea unei atari incunostintari cel în drept poate cere ca marfa să-i fie predată contra plăţii creanţelor rezultind din scrisoarea de trasura şi contra restituirii despăgubirii primite, deducindu-se eventual cheltuielile care ar fi fost cuprinse în aceasta despăgubire şi sub rezerva tuturor drepturilor la despăgubire pentru intirzierea la eliberare prevăzută în articolul 23 şi, după caz, în articolul În cazul lipsei fie a cererii prevăzute în paragraful 2, fie a instrucţiunilor date în termenul de 30 de zile prevăzut în paragraful 3, sau dacă marfa a fost gasita după un an de la plata despăgubirii, transportatorul poate dispune de aceasta, conform legislaţiei locului unde se găseşte marfa.

Dacă expeditorul preda transportatorului mărfuri periculoase, el îi semnaleaza acestuia natura exactă a pericolului pe care mărfurile îl prezintă şi îi indica eventual precautiile care trebuie luate. În cazul cînd aceasta semnalare nu a fost consemnată în scrisoarea de trasura, sarcina de a face dovada, prin orice mijloace, ca transportatorul a avut cunoştinţa de natura exactă a pericolului pe care îl prezenta transportul mărfurilor sus-menţionate revine expeditorului sau destinatarului.

Mărfurile periculoase care nu au fost cunoscute ca atare de către transportator în condiţiile prevăzute de paragraful 1 al prezentului articol pot fi, în orice moment şi în orice loc, descărcate, distruse sau făcute inofensive de către transportator, fără nici o despăgubire; expeditorul este în plus răspunzător pentru toate cheltuielile şi daunele rezultind din predarea la transport a acestor mărfuri sau pentru transportul lor.

Vindecarea după datând o limită de frontieră, în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii, este pusă în sarcina transportatorului o despăgubire pentru pierderea totală sau parţială a mărfii, aceasta despăgubire este calculată după valoarea mărfii la locul şi în momentul primirii acesteia pentru transport.

Valoarea mărfii este determinata pe baza vindecarea după datând o limită de frontieră bursei sau, în lipsa acestuia, pe baza preţului curent a pieţei, sau, în lipsa amîndurora, pe baza valorii uzuale a mărfurilor de acelaşi fel şi de aceeaşi calitate.

De asemenea, descrierea detaliată a categoriilor de produse alimentare poate fi consultată accesând acest link. Ce sunt aditivii alimentari?

Totuşi, cuantumul despăgubirii nu poate depăşi 25 franci per kilogram de greutate bruta lipsa. În plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale şi alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului mărfii, în totalitate în caz de pierdere totală şi proporţional în caz de pierdere parţială; alte daune-interese pentru pierdere nu sînt datorate.

În caz de întîrziere, dacă cel în drept face dovada ca din aceasta întîrziere a rezultat un prejudiciu, transportatorul este ţinut sa plătească daune care nu pot depăşi preţul transportului. O despăgubire mai mare nu poate fi pretinsa decît în caz de declarare a valorii mărfii sau de declarare de interes special la predare, conform articolelor 24 şi În caz de avarie, transportatorul plăteşte contravaloarea deprecierii mărfii, calculată pe baza valorii stabilite în conformitate cu articolul 23 paragraful 1, 1 şi 4.

Sursa nr. Toate aceste artere hidrografice prin caracteristicile lor deosebite au contribuit la dezvoltarea portului care a fost într-o anumită etapă istorică cel mai mare port al României. Dunărea, al doilea mare fluviu al Europei, primul fiind Volgaa constituit unul dintre cele mai traficate drumuri ale Europei încă din antichitate când Dunărea se numea Ister. Dunărea produce o deosebită impresie asupra călătorului mai ales asupra celui care o vede pentru prima dată.

Totuşi, despăgubirea nu poate să depăşească: a dacă totalul execuţiei este depreciat prin avarie, suma care ar fi trebuit plătită în caz de pierdere totală; Expeditorul poate fixa, făcînd menţiunea respectiva în scrisoarea de trasura şi contra plăţii unui supliment de preţ stabilit convenit, suma care reprezintă un interes special la eliberare, pentru cazul unei pierderi sau avarii şi pentru cazul depăşirii termenului convenit.

Dacă a fost facuta o declaraţie de interes special la eliberare, poate fi cerută - independent de despăgubirile prevăzute în articolele 23, 24 şi 25 şi pînă la concurenta contravalorii interesului declarat o despăgubire egala cu paguba suplimentară pentru care s-a făcut dovada.

catriona și sam dating 2021 match reviews dating

Cel în drept poate să pretindă pentru pagubele suferite dobinzi. Dacă elementele care servesc ca baza de calcul al despăgubirii nu sînt exprimate în moneda tarii în care se cere plata, convertirea va fi facuta la cursul zilei şi locului plăţii despăgubirii.

În cazurile în care, potrivit legii aplicabile, pierderea, avaria sau intirzierea survenită în cursul unui transport supus prezentei convenţii, pot da loc unei reclamaţii extracontractuale, transportatorul se poate prevala de dispoziţiile prezentei convenţii care exclud răspunderea sa sau care determina ori limitează despăgubirile datorate. În cazul cînd, pentru pierdere, avarie sau întîrziere intervine răspunderea extracontractuală a uneia dintre persoanele pentru care transportatorul răspunde potrivit prevederilor articolului 3, aceasta persoana poate, de asemenea, să se prevaleze de dispoziţiile prezentei convenţii care exclud răspunderea transportatorului sau care determina ori limitează despăgubirile datorate.

Transportatorul nu are dreptul să se prevaleze de dispoziţiile prezentului capitol care exclud sau limitează răspunderea sa sau care rastoarna sarcina probei, dacă paguba a fost provocată din dolul sau sau dintr-o culpa care îi este imputabilă şi care, în conformitate cu legea tarii căreia îi aparţine organul de jurisdicţie sesizat, este considerată echivalenta cu un dol.

52 - Calea către abundență, cu Ramona Popescu - Design Perfect, spiritualitate aplicata

Acelaşi lucru este valabil şi dacă faptele săvîrşite cu dol sau culpa sînt ale prepuşilor transportatorului sau ale oricărei alte persoane la serviciile cărora el recurge pentru executarea transportului, dacă aceşti prepuşi sau persoane lucrează în exerciţiul funcţiunii lor.

În acest caz, prepuşii sau celelalte persoane nu au dreptul de a se prevala, în ceea ce priveşte răspunderea lor, de dispoziţiile din prezentul capitol, menţionate în paragraful vindecarea după datând o limită de frontieră. Dacă destinatarul a primit marfa fără sa fi constatat starea ei în contradictoriu cu transportatorul sau dacă cel mai tirziu în momentul eliberării, cînd este vorba de pierderi ori avarii aparente, sau în termen de 7 zile de la data eliberării, în afară de duminici şi sarbatori legale, cînd este vorba de pierderi sau avarii neaparente, nu a făcut rezerve transportatorului, indicind natura generală a pierderii sau avariei, se prezuma, pînă la proba contrarie, ca a primit marfa în starea descrisă în scrisoare de trasura.

Rezervele arătate mai sus trebuie să fie făcute în scris dacă este vorba de pierderi sau de avarii neaparente. Dacă starea mărfii a fost constatată în mod contradictoriu de către destinatar şi transportator, dovada contrarie rezultatului acestei constatări nu poate fi facuta decît dacă este vorba de pierderi sau de avarii neaparente şi dacă destinatarul a adresat rezervele taur dating aquarius în scris transportatorului în termen de 7 zile, în afară duminicilor şi a sarbatorilor legale, de la data acestei constatări.